BIKEWELT SCHÖNECK
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) // Podmínky a pravidla
(download)


1.Riziko a pojištění
Všichni uživatelé (uživatelky) cyklosvěta Bikewelt Schöneck provozují svůj sport na vlastní nebezpečí a po trasách se pohybují na vlastní nebezpečí. Jsou si plně vědomi nebezpečí a rizik plynoucích z užívání tras a nesou výhradní občanskoprávní a trestní odpovědnost za všechny jimi způsobené škody. Uživatelé proto musí mít uzavřené osobní úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám. Provozovatelem cyklosvěta Bikewelt Schöneck je společnost Dienstleistungs- und Tourismus GmbH. Společnost nepřebírá odpovědnost za stav jednotlivých tras a areálů a přidružených zařízení. Během otevírací doby provozu vleku a cvičného parkúru se po trasách pohybují současně jezdci různé výkonové úrovně, proto je třeba dávat pozor na pomalejší jezdce.
Jakmile pracovníci cyklosvěta Ski- und Bikewelt Schöneck zpozorují první náznaky blížící se bouře, jsou jako provozovatelé zařízení povinni spustit kontrolované jízdy sedaček na čtyřsedačkové lanovce „naprázdno“. To znamená, že jsou přepravovány jen ty osoby, které se momentálně nacházejí na sedačkách, aby mohly dojet do údolní nebo horní stanice. Nikdo jiný již nesmí být přepravován (dokud existuje nebezpečí bouřky).
Službukonající vedoucí provozu rozhoduje o zrušení tohoto stavu formou opětovného zahájení přepravního provozu nebo také formou úplného zastavení přepravního provozu v aktuálním dni. Podobná pravidla provozu platí také v případě velmi silného deště a větru.

2.Zřeknutí se záruk
Využívání cyklosvěta Bikewelt Schöneck, účast na školeních, seminářích o tomto sportu, kurzech, firemních pobídkách – incentivách a pořadech a dále samotné používání zařízení se děje na vlastní nebezpečí. Rodiče ručí za své děti.
Za škody vzniklé nedodržením podmínek používání ručí jejich původce a nese plnou odpovědnost v rámci regresu.
Všichni uživatelé (uživatelky) cykloparku vč. cvičného parkúru cyklosvěta Bikewelt Schöneck tímto berou na vědomí, že trasy a jednotlivé areály jsou zajištěny jen v dílčích úsecích a tedy není možné uplatňovat jakékoli nároky na náhradu škody, příp. pohledávky v případě nehod nebo materiálních škod. Provozovatel nemá možnost zajistit každou překážku v areálu parku, např. stromy atd. Za technicky bezvadný stav horských kol a vybavení zodpovídá uživatel.

3. Užívání
Užívání cykloparku a cvičného parkúru cyklosvěta Bikewelt Schöneck je možné jen s platnou vstupenkou nebo platnou jízdenkou na vlek. Vstupenku je třeba viditelně umístit na horském kole nebo na ji vyzvání předložit. Provozovatel si v případě, že si uživatel vstupenku nezakoupil, vyhrazuje právo nechat si nahradit škodu ve výši 50,- €, která mu tím vznikla, ohlásit případ policii a vyslovit zákaz vstupu do areálu.
Všichni uživatelé cyklosvěta Bikewelt Schöneck se musí řídit bezpečnostními pokyny a respektovat pravidla chování v areálu (viz přílohu stanice horských kol / nástup na trasu / stanice vleku). V případě ignorování bezpečnostních pokynů a pravidel chování v areálu záleží na provozovateli, zda využije domácího řádu a zabaví vstupenku nebo jízdenku na vlek.


4. Komerční využití
O příslušné povolení pořádání akcí jakéhokoli druhu je nutno zažádat výhradně u provozovatele.
V tomto smyslu jsou komerční akce v cyklosvětě Bikewelt Schöneck pořádané třetími stranami zakázány a k jejich provedení je potřeba písemného souhlasu provozovatele. 
Provozovatel má veškerá práva ke všem fotografiím, filmům a videím pořízeným v cyklosvětě Bikewelt Schöneck. To zahrnuje reklamní práva, práva vztahující se k fotografiím a jejich zveřejnění. Všechna videa a obrázky mohou být použity bez souhlasu provozovatele pouze pro soukromé použití. Jakékoli veřejné nebo komerční použití snímků a videozáznamů vyžaduje souhlas provozovatele a vyžaduje vždy uvedení místa pořízení formou „Bikewelt Schöneck“ nebo „bikewelt-schoeneck.de“.

5. Povinnosti a pokyny
V celém areálu cykloparku Bikewelt Schöneck jste povinni nosit přilbu. V cykloparku vč. cvičného parkúru důrazně doporučujeme vedle nošení celoobličejových přileb také používání ochranného oděvu (chrániče, rukavice, atd.).
Nehody a věcné škody je třeba okamžitě hlásit u vleku nebo ve stanici cykloparku. Aby se zabránilo nehodám, je třeba nápisy a značení v cyklosvětě Bikewelt Schöneck bezpodmínečně respektovat a řídit se jimi. Z důvodů ochrany životního prostředí je možné sjíždět jen vyznačené trasy a k tomuto účelu stanovené části areálu.
Uživatelé (uživatelky) cykloparku vč. cvičného parkúru cyklosvěta Bikewelt Schöneck se musí bez vyzvání řídit pokyny obsluhujícího personálu a dodržovat pravidla chování a bezpečnosti.

6.Uznání VOB
Sjížděním tras / vstupem na pozemky, na nichž se nachází trasa (trasy) cyklosvěta Bikewelt Schöneck, a dále zakoupením vstupenek nebo jízdenek na vlek dochází k uznání těchto Všeobecných obchodních podmínek.

7.Jurisdikce
Kompetentní je soud příslušný pro Schöneck/Vogtl.

Cyklopark Bikewelt Schöneck
Bezpečnostní pokyny a pravidla chování

Milí návštěvníci cykloparku cyklosvěta Bikewelt Schöneck,  
vedle Všeobecných obchodních podmínek (VOP) cyklosvěta Bikewelt Schöneck jsou v následujícím definovány bezpečnostní pokyny a pravidla chování:  
U nás platí > Bezpečnost je na prvním místě <! 
Tým cykloparku dělá vše pro to, aby udržoval trasy, překážky a materiál v optimálním stavu a mohl nabídnout co nejvyšší možnou bezpečnost. Přesto nabádáme každého jezdce k tomu, aby pečlivě odhadnul sám sebe a své jezdecké dovednosti. Přecenění vlastních schopností a lehkomyslná jízda ohrožují Vás samotné i ostatní.
Začátečníkům a jezdcům na horských kolech doporučujeme návštěvu kurzu techniky jízdy. Naučí se tak harmonizovat rychlou akční jízdu a její optimální bezpečnost.
Aby měl každý cyklista na horském kole v cyklosvětě Bikewelt Schöneck opravdu radost z jízdy, existují určitá pravidla chování. Předtím, než se rozjedete, si je prosím pečlivě pročtěte!
1. Trasy jsou pouze částečně upraveny a zabezpečeny. Sjíždění tras se děje vždy na vlastní nebezpečí a teprve po pročtení VOP.
2. Rodiče ručí za své děti.
3. V celém areálu cykloparku jste povinni nosit přilbu. Důrazně doporučujeme nosit celoobličejovou přilbu. Důrazně doporučujeme používání ochranného oděvu (chrániče, rukavice, atd.).
4. Trasy si před jízdou prohlédněte (povinnost)!
5. U všech tras jsou předpokladem dobré odborné znalosti. Každý uživatel by měl sjíždět jen takové trasy, které odpovídají jeho vlastním požadavkům a dovednostem.
6. Trasy jsou rozděleny do různých úrovní obtížnosti:
modrá = snadná, červená = střední, černá = obtížná
7. Sjíždějte trasy jen v rámci jejich značení! Sjíždění mimo označených úseků je co nejpřísněji zakázáno! Na nepřehledných místech jeďte pomalu!
8. Dodržujte bezpečný odstup od předjezdce! Předjíždějící a slabší jezdci mají vždy přednost a nesmí být ohroženi. 
9. Na trase platí zákaz zastavení. Prosím, zůstaňte v případě potřeby stát mimo trasu.
10. Slabší jezdci nechť si povšimnou, že na mnoha místech na trase lze překážky objet snadnými cestami („chicken ways“).
11. Trasa (trasy) se sjíždějí pouze shora dolů: Jednosměrný provoz! Nikdy nejezděte po trase v protisměru a nevybíhejte po ní! Ohrožujete sebe a ostatní!  
12. Sezení a stání na překážkách je zakázáno.
13. Jízda cykloparkem motorovými vozidly všeho druhu je zakázána.
14. Aby se předešlo nehodám, je třeba bezpodmínečně dbát na rozmístěné značky a značení. Pozor na turisty, chodce a lesnická vozidla, která se pohybují po parku. 
15. Při pádu je třeba trasu co nejrychleji opustit a varovat následující jezdce. Na zemi ležící díly, které mohou další jezdce ohrozit a způsobit zranění, musí být okamžitě odstraněny, aby nedošlo k ohrožení ostatních jezdců.
16. V cykloparku se nesmí jezdit při omezené fyzické kondici a snížení schopnosti reagovat (například pod vlivem alkoholu). Konzumace alkoholu je v rámci areálu zakázána. 
17. Návštěvníci cyklosvěta Bikewelt Schöneck mohou parkovat výhradně na vyznačených plochách v parkovacím domě Hohe Reuth, příp. vedle něj.
18. Požadavky a pokyny personálu vleku a cykloparku je třeba bez výhrady respektovat, v opačném případě dojde k odnětí permanentky nebo případně vykázání ze závodiště (domovní řád).
19. K fotografiím, filmům a videím pořízeným v cyklosvětě Bikewelt Schöneck nemá pořizovatel žádná vlastnická práva.
20. Odpady musí být zlikvidovány v odpadových nádobách.  
Hodně zábavy při jízdě po trasách cykloparku!

Dienstleistungs- und Tourismus GmbH Schöneck, provozovatel cykloparku

Cvičný parkúr Bikewelt Schöneck
Bezpečnostní pokyny a pravidla chování
Milí návštěvníci cvičeného parkúru cyklosvěta Bikewelt Schöneck, 
vedle Všeobecných obchodních podmínek (VOP) cyklosvěta Bikewelt Schöneck jsou v následujícím definovány bezpečnostní pokyny a pravidla chování:  
U nás platí > Bezpečnost je na prvním místě <! 
Tým cykloparku dělá vše pro to, aby udržoval parkúr, trasy, překážky a materiál v optimálním stavu a mohl nabídnout co nejvyšší možnou bezpečnost. Přesto nabádáme každého jezdce k tomu, aby pečlivě odhadnul sám sebe a své jezdecké dovednosti. Přecenění vlastních schopností a lehkomyslná jízda ohrožují Vás samotné i ostatní.  
Začátečníkům a jezdcům na horských kolech, kteří ještě nikdy nesjížděli trasy v cykloparku, doporučujeme návštěvu kurzu techniky jízdy. Naučí se tak harmonizovat rychlou akční jízdu a její optimální bezpečnost.  
Aby měl každý cyklista na horském kole v cyklosvětě Bikewelt Schöneck opravdu radost z jízdy a aby byl zaručen kontrolovaný provoz, je třeba dodržovat následující:
1. Využívání areálu se děje na vlastní nebezpečí a teprve po pročtení VOP. Rodiče ručí za své děti. 
2. V celém areálu cykloparku jste povinni nosit přilbu. Důrazně doporučujeme nosit celoobličejovou přilbu. Důrazně doporučujeme používání ochranného oděvu (chrániče, rukavice, atd.).
3. Sjíždějte trasy jen v rámci jejich značení / pískového povrchu.
4. Na nepřehledných místech jeďte pomalu.
5. Dodržujte bezpečný odstup od předjezdce. Předjíždějící a slabší jezdci mají vždy přednost a nesmí být ohroženi. 
6. Na trase platí zákaz zastavení. Prosím, zůstaňte v případě potřeby stát mimo trasu.  
7. Nikdy nejezděte po trase v protisměru a nevybíhejte po ní! Ohrožujete sebe a ostatní.  
8. S trasou se před první jízdou seznamte a prohlédněte si ji.   
9. Aby se předešlo nehodám, je třeba bezpodmínečně dbát na rozmístěné značky a značení.
10. Sezení a stání na překážkách je zakázáno! 
11. Jízda cykloparkem motorovými vozidly všeho druhu je zakázána. 
12. Při pádu je třeba trasu co nejrychleji opustit a varovat následující jezdce. Na zemi ležící díly, které mohou další jezdce ohrozit a způsobit zranění, musí být okamžitě odstraněny, aby nedošlo k ohrožení ostatních jezdců.
13. Jízdní kolo musí být vhodné pro parkúr a musí být ve velmi dobrém technickém stavu.
14. Ve cvičném parkúru se nesmí jezdit při omezené fyzické kondici a snížení schopnosti reagovat (například pod vlivem alkoholu). Konzumace alkoholu je v rámci areálu zakázána. 
15. Odpady musí být zlikvidovány v odpadových nádobách.  
Hodně zábavy při jízdách cykloparkem!


Dienstleistungs- und Tourismus GmbH Schöneck, provozovatel cykloparku